မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျောင်းပြင်ပရောက်ကလေးများ၏ အခြေအနေကိုဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း သုတေသန အစီရင်ခံစာ


Date : 12 April, 2019
dae

မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျောင်းပြင်ပရောက်ကလေးများ၏ အခြေအနေကိုဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း သုတေသနသည် UNICEF နှင့် UNESCO-UIS တို့ ၂၀၁၀ခုနှစ်မှစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ကမ္ဘာ ့ကျောင်းပြင်ပရောက် ကလေးများအခြေအနေလေ့လာခြင်းပဏာမခြေလှမ်း၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်သည်။မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဤသုတေသနလုပ်ငန်းကို ၂၀၁၆ခုနှစ်

More…