ကရင်ပြည်နယ်တွင် နည်းပညာနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ


Date : 26 May, 2015
p-2

ကရင်ပြည်နယ်တွင် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဒေသတွင်း နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များသင်ယူနိုင်မှု အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင် စေရန်အတွက် မေလ (၂၂) ရက်နေ့က ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့ရှိ အစိုးရနည်းပညာ

More…