အမျိုးသား အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့် မဟာဗျူဟာ ပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး


Date : 23 November, 2015
????????????????????????????????????

ြမန်မာနိုင်ငံရှိ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများသာမက နိုင်ငံသားများအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အမျိုးသား အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့် မဟာဗျူဟာ (National Intellectual Property Strategy) ပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်း

More…