၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် သီးခြားဝင်ခွင့်ခေါ်ယူသည့် တက္ကသိုလ်(၁၁)ကျောင်း၏ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း


Date : 29 September, 2018

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် သီးခြားဝင်ခွင့်ခေါ်ယူသည့် တက္ကသိုလ်(၁၁)ကျောင်း၏ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း ၁။     ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများစာရင်း ကျောင်းသူများစာရင်း ၂။ မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် ၃။ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မန္တလေး) ၄။

More…