မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့် အာကာသပညာတက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်များနှင့် ကွန်ပျုတာတက္ကသိုလ်များ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ စာရင်း ကြေညာခြင်း


Date : 1 October, 2018

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများမှ မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့် အာကာသပညာတက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(၂၉)ကျောင်းနှင့် ကွန်ပျုတာတက္ကသိုလ်(၂၄) ကျောင်းတို့၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်းကို အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။ တက္ကသိုလ်အသီးသီးသို့

More…