အခြေခံပညာအဆင့်် အမျိုးသားပညာရည်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်းမူဝါဒ(မူကြမ်း) ဆွေးနွေးပွဲနှင့် အခြေခံပညာ အထက်တန်းဆင့်ပြီးမြောက်ကြောင်း လက်မှတ်ပေးအပ်ရန်အတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ


Date : 23 May, 2019
????????????????????????????????????

နေပြည်တော်၊ မေ ၂၃ အခြေခံပညာအဆင့်် အမျိုးသားပညာရည်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်းမူဝါဒ(မူကြမ်း) ဆွေးနွေးပွဲနှင့် အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့် ပြီးမြောက်ကြောင်း လက်မှတ်ပေးအပ်ရန်အတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၃၊ ၅၊ ၂၀၁၉

More…


Date : 23 May, 2019
????????????????????????????????????

အခြေခံပညာအဆင့်် အမျိုးသားပညာရည်စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်းမူဝါဒ(မူကြမ်း) ဆွေးနွေးပွဲနှင့် အခြေခံပညာ အထက်တန်းဆင့်ပြီးမြောက်ကြောင်း လက်မှတ်ပေးအပ်ရန်အတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ