စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန မှအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း


Date : 12 January, 2021

tender_P

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၁)၊ စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန မှအောက်ပါအတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူပါသည်−Bookmark the permalink.

Comments are closed.