Purnishment

 

  • ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန – ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သူဦးရေပေါင်းချုပ် (၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလမှ ၂၀၁၇ မတ်လအထိ)
  • ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန – ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သူဦးရေပေါင်းချုပ် (၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလမှ သြဂုတ်လအထိ)

Comments are closed.