အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန ရာထူးတိုး၊ ပြောင်းရွှေ့၊ ခန့်ထား အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန ရာထူးတိုး၊ ပြောင်းရွှေ့၊ ခန့်ထား အမိန့်ကြော်ငြာစာများ
နည်းပြ/သရုပ်ပြများရာထူးသို့တိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်း(ပညာရေးကောလိပ်များ)

လက်ထောက်ကထိကရာထူးသို့ တိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်း (နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်)

လက်ထောက်ကထိကရာထူးသို့ တိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်း (တက္ကသိုလ်များ)

ကထိကရာထူးသို့ တိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်း (နည်းပညာ/ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များ)

ကထိကရာထူးသို့ တိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်း (တက္ကသိုလ်များ)

ကထိကများ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း (နည်းပညာ/ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များ)

ကထိကများ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း (တက္ကသိုလ်များ)

လက်ထောက်ကထိကများ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း (နည်းပညာ/ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များ)

လက်ထောက်ကထိကများ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း (တက္ကသိုလ်များ)

နည်းပြ/သရုပ်ပြများ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း (နည်းပညာ/ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များ)

ကထိကများ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း (ပညာရေးကောလိပ်များ)

လက်ထောက်ကထိကများ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း (ပညာရေးကောလိပ်များ)

နည်းပြ/သရုပ်ပြများ ပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်း (ပညာရေးကောလိပ်များ)

ရုံးအုပ်/စာရင်းကိုင်(၁)/စာကြည့်တိုက်လက်ထောက်-၁/ဦးစီးမှူး(အားကစား)ရာထူးသို့ တိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်း (နည်းပညာ/ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များ)

 

ရာထူးတိုး

ဆရာအတတ်ပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဌာနအောက်ရှိ ပညာရေးကောလိပ်များမှ ရာထူးတိုး
အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန တက္ကသိုလ်၊ ဌာနများ၏ ရာထူးတိုး
ဆရာအတတ်ပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဌာနအောက်ရှိ ပညာရေးကောလိပ်များမှ ရာထူးတိုး
ဆရာအတတ်ပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဌာနအောက်ရှိ ပညာရေးကောလိပ်များမှ ရာထူးတိုး
အပြောင်းအရွေ့
အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန တက္ကသိုလ်၊ ဌာနများ၏ အပြောင်းအရွေ့

Comments are closed.